Pokyny pro autory

Nakladatelství Episteme přijímá rukopisy k redakčnímu posouzení. Předložené rukopisy jsou postoupeny k nezávislému recenznímu řízení, na základě něhož rozhoduje Redakční rada o vydání knihy. Rukopisy se odevzdávají k rukám šéfredaktora Ladislava Nagye v elektronické podobě a opatřené všemi náležitostmi nutnými pro redakční, předtiskové a polygrafické zpracování.